Ωράριο Λειτουργίας: 9:00 -18:00 Δευ-Παρ

Η Πλαστική Χειρουργική ακολουθεί και συμβαδίζει με την ανάπτυξη της τεχνολογίας στην εποχή μας. Νέες μέθοδοι με αξιόλογα και καλά αποτελέσματα παρουσιάζονται αντικαθιστώντας σε αρκετές περι­πτώσεις παλαιότερες μεθόδους με πλεονεκτήματα, όπως: μικρότερη νοσηλεία, άμεσο αποτέλεσμα και λιγότερη μετεγχειρητική καταπόνηση του ασθε­νούς.

Επανάσταση για την ανόρθωση του μέσου προ­σώπου, σήμερα μπορεί να θεωρηθεί το Silhouette Lift, όπου γίνεται ανόρθωση του μέσου προσώπου σε μικρό χρονικό διάστημα και αποφεύγονται οι τομές στο πρόσωπο.

Τι είναι λοιπόν το Silhouette Lift; Η απάντηση είναι η εξάλειψη της πτώσης του δέρματος στο κάτω μέ­ρος του προσώπου στην περιοχή της κάτω γνάθου και των ρινοπαρειακών αυλάκων. Η μέθοδος είναι απλή και γίνεται με τοπική αναι­σθησία σε συνδυασμό με μέθη όπου απαιτείται. Γί­νεται μια τομή 2,5 – 3 εκ. στο τριχωτό της κεφαλής, στην κροταφική περιοχή όπου με ειδική βελόνη περνάμε κάτω από την εν τω βάθει κροταφική πε-ριτονία αρχικά, και στην συνέχεια υποδόρια (κάτω από το δέρμα) στην περιοχή του προσώπου ειδικά παρασκευασμένα ράμματα (Silhouette Lift), τα ο­ποία ανασηκώνουν την περιοχή του μέσου προ­σώπου και στην συνέχεια καθηλώνονται στην πε-ριτονία. Η τομή συρράπτεται με 3 ράμματα και ο ασθενής βγαίνει από την κλινική την ίδια μέρα. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι το άμεσοαποτέλεσμα, η εξάλειψη των τομών στο πρόσωπο, ο πόνος, το πρήξιμο στο πρό-σωπο και η χρονική διάρκεια που είναι λι-γότερο από 1 ώρα.
Στο σημείο αυτό θα έπρεπε ν’ αναφέρουμε ότι σε περίπτωση που η πτώση του μέσου προσώπου είναι πολύ μεγάλη θα μπορούσε ο πλαστικός χειρουργός να χρησιμοποιήσει και κάποια από τα πλέον μοντέρνα lifting, που επίσης γίνονται με τοπική αναισθησία, όπως το S.lifting, ό¬που η τομή περιορίζεται μόνο μπροστά α¬πό το αυτί.
Τα δύο lifting που αναφέραμε πιο πάνω μπορούν να συνδυαστούν με mini λιποα-ναρρόφηση του προσώπου και με βλεφαροπλαστική, και όλα τα ανωτέρω να γίνουν την ίδια ημέρα στην Κλινική Μιας Μέρας, χωρίς νυκτερινή παραμονή του ασθενούς.
Για το σώμα θα ήθελα να αναφέρω για την ανόρθωση των γλουτών, και συγκεκριμένα για την τοποθέτηση ειδικά κατασκευασμένου σιλικονούχου πλέγματος, το οποίο τοποθετείται με μικρή τομή στην περιοχή της οσφύος, μεγέθους τομής 5 εκ., όπου σε συνδυασμό με λιποαναρρόφηση των γλουτών επιτυγχάνεται ανύψωση περίπου 2-3 εκ. των γλουτών. Η μέθοδος αυτή επιτυγχάνεται χωρίς νυκτερινή παραμονή του ασθενούς, διαρκεί περίπου 1 ώρα και γίνεται με χρήση γενικής αναισθησίας.
Σε περιπτώσεις μεγάλης πτώσης των γλουτών ακολουθείται διαφορετική μέθοδος με γλουτογλυπτική, όπου απαιτείται πα-ραμονή του ασθενούς στην Κλινική για 1 νύκτα. Η γλουτογλυπτική μπορεί να συνδυαστεί με τοποθέτηση προθέσεων στους γλουτούς εκεί όπου απαιτείται.

Κάντε εδώ κλικ για να δείτε φωτογραφίες ΠΡΙΝ+ΜΕΤΑ:

https://dermaceuticals.activehosted.com/f/1

 

Leave a reply